Categories

Noteikumi

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Saskaņā ar šiem Noteikumiem SIA ODD SERVISS pārdod preces, kas izvietotas www.odddurvis.com. interneta veikalā vietnē (turpmāk – Interneta veikals) Pircējs pērk un pieņem preci atbilstoši sortimentam, kuru tas norāda Interneta veikala odddurvis.com vietnē . Īpašuma tiesības uz preci pāriet pircējam ar preces pirkuma maksas pilnīgas samaksas un saņemšanas dienu.

SIA ODD SERVISS, vienotais reģistrācijas numurs 40003640833, juridiskā adrese: Mūrnieku iela 12 - 1, Rīga, LV-1009, Latvija, tālr. numurs:29568749  epasts info@odddurvis.com (turpmāk – Pārdevējs), nodrošina oddshop.lv pieejamo preču saturu saskaņā ar šiem Noteikumiem.

Veicot pirkumu Interneta veikalā piekrītot šiem Noteikumiem, pircējs apstiprina, ka ir rīcībspējīga persona un līguma izpildei nepieciešamos datus norādījis patiesus. Ja pircējs ir juridiska persona, tās rīcībā rīkojas tam atbilstoši pilnvarota persona. Pircējs apliecina, ka lietos Interneta veikalu www.oddshop.lv saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīviem aktiem, tikai autorizētā veidā. Jebkāda Noteikumu vai normatīvo aktu pārkāpuma gadījumā SIA ODD SERVISS ir tiesības nekavējoties atkāpties no līguma par pircēja veikto pirkumu un/vai liegt pircējam Interneta veikala lietošanu.

Distances līgums (turpmāk – Līgums) tiek slēgts starp Pārdevēju un Pircēju, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu interneta veikalā oddshop.lv. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu, izmantojot distances saziņas līdzekļus, un ir saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu par veikto pasūtījumu ar elektroniskā pasta vai tālruņa starpniecību. Pasūtījumu un tā saņemšanas apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt persona, kurai tie ir adresēti. Līgums ir spēkā līdz tā izpildei, t.i. līdz pasūtījuma preces nodošanai. Līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem kas veikti interneta veikalā odddurvis.com.

Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt Noteikumus, tos publicējot odddurvis.com sadaļā “ noteikumi”. Pircējam tiek piemēroti tie Noteikumi, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī. Pirms katra pirkuma veikšanas Pircējam ir pienākums iepazīties ar www.odddurvis.com Noteikumiem, turklāt Pircējam ir iespēja saglabāt tos pastāvīgā informācijas nesējā vai izdrukāt.

CENA UN MAKSĀŠANAS KĀRTĪBA.

Visas cenas ir norādītas Eiro ar PVN un ietver sevī atbilstošos ar likumu noteiktos nodokļus. SIA „ODD SERVISS” ir tiesības vienpusēji mainīt cenas un produktu piedāvājumu. Norādītajās cenās nav ietverti piegādes izdevumi.

Klients veic apmaksu skaidrā naudā piegādes brīdī vai ar bankas pārskaitījumu vai bankas karti. Ja SIA „ODD SERVISS” nav saņēmis maksājumu 3 dienu laikā pēc pasūtījuma apstiprināšanas e-pasta nosūtīšanas, SIA „ODD SERVISS” ir tiesīgs atsaukt savu apstiprināto pasūtījumu Klienta Pasūtījumam.

 Par maksājuma saņemšanas dienu tiek uzskatīta, diena kad konkrētais maksājums ir ienācis SIA „ODD SERVISS” norēķinu kontā, vai piegādes laikā nodots skaidrā naudā un par to ir izdots kases aparāta čeks.

PIEGĀDE

Piegāde tiks veikta no SIA „ODD SERVISS” Veikala Brīvības iela 164 - 909 (Rīgā, ) uz Klienta Pasūtījumā norādīto piegādes adresi. Ja klients ir pasūtījis durvju montāžu durvju piegāde Rīgā ir bez maksas, 

DATU AIZSARDZĪBA, PRIVĀTUMA AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMII

SIA „ODD SERVISS” garantē, ka Klienta personas datu apstrādē tiks ievērota konfidencialitāte, garantējot personas datu drošību, un aizsardzību. Dati, kas nepieciešami tiesiskā darījuma izpildei, tiek uzkrāti un var tikt nodoti darījumā iesaistītajām trešajām personām (piem., pārvadātājiem) tādā apjomā, kas nepieciešams, lai izpildītu Klienta Pasūtījumu.

GARANTIJA

Atbilstoši noteikumiem piemērojamo normatīvo aktu prasībām SIA , ODD SERVISS” garantē, ka produkts tiek piegādāts labā kvalitātē, tāpat, ka tas ir izgatavots no materiāla, kas ir piemērots saprātīgi sagaidāmam produkta lietošanas mērķim.

SIA „ODD SERVISS” dotā garantija nevar tikt piemērota bojājumiem, kas ir radušies vai radījušas sekas pārdotajiem produktiem sakarā ar neatbilstošu transportēšanu, neatbilstošu izmantošanu vai lietošanu, tīšu un/vai pastāvīgu nevērību, kuru veicis vai pieļāvis Klients, ķīmisku, elektrisku vai citu ārēju apstākļu un laikapstākļu pārmērīgu ietekmi.

SIA „ODD SERVISS” apņemas novērst Produkta defektus garantijas ietvaros – ja defekts radies ražotāja vainas dēļ - pēc Klienta izvēles vai nu bez atlīdzības apmainīt produktu pret atbilstošu produktu; vai atmaksāt Klientam daļu no naudas summas, kas samaksāta par produktu; vai bez atlīdzības novērst produkta neatbilstību Līgumā sniegtajam produkta aprakstam, ja SIA „SIA ODD SERVISS”neizdodas izlabot produktu vai novērst tā defektu.

Klientam ir pienākums nekavējoties pēc produkta saņemšanas veikt tā pārbaudi nolūkā konstatēt iespējamos produkta defektus un/vai trūkumus. Apslēptu trūkumu gadījumā Klientam ir pienākums par to atklāšanu ziņot SIA „ODD SERVISS” rakstiskā veidā nekavējoties pēc trūkumu konstatēšanas.

SIA „ODD SERVISS” neuzņemas nekādu atbildību par sekām, kas nopirktajam produktam ir radušās kā sekas no remonta darbiem, kurus ir veicis Klients vai jebkura cita trešā persona bez SIA „ODD SERVISS” skaidri izteiktas iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

ATTEIKUMA TIESĪBAS.

Latvijas Republikas Ministru Kabineta Noteikumi Nr. 207 „Noteikumi par distances līgumu” nosaka, ka klientam ir tiesības atteikties no līguma 14 kalendāra dienu laikā un atdot iegādāto preci atpakaļ. Lai noformētu atteikuma tiesības, klients aizpilda Atteikuma tiesību veidlapu. Izmantojot atteikuma tiesības, nepieciešams uzrādīt darījumu apliecinošu dokumentu. 

Noteikumi par distances līgumu

Klients, izmantojot šajos noteikumos minētās atteikuma tiesības, ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai.

Atsakoties no produkta klients sedz piegādes izdevumus pilnā apmērā.

 

NEPĀRVARAMĀ VARA

SIA „ODD SERVISS” nav atbildīgs Klientam un nevar tikt uzskatīts, ka ir pieļāvusi savu saistību neizpildi vai nokavējumu atbilstoši šiem noteikumiem, ciktāl šāda neizpilde vai nokavējums ir radies sakarā ar iepriekš neparedzētiem un nepārvaramiem apstākļiem, tai skaitā, bet ne tikai, ugunsgrēkiem, plūdiem, citām dabas katastrofām, streikiem, sacelšanās vai iedzīvotāju veselības vispārēju apdraudējumu, kā arī izmaiņām starptautiskajos līgumos, citos piemērojamos normatīvajos aktos.


odddurvis.com © 2023 -